พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 27 ตุลาคม 2522 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : (ฉบับพิเศษ) เล่ม 96 ตอนที่ 183 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2522
จำนวนมาตรา/ข้อ : 8 มาตรา
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2525
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 2287 คน
download 327 คน