ประกาศสกกร. เรื่อง ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำอาหารปรุงสำเร็จ ปี 2555 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> สุกร เนื้อสุกร
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 7 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 706 คน
download 33 คน