ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542 เพิ่มเติม ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2546

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 14 มีนาคม 2546 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 120 ตอนพิเศษ 54ง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2546
จำนวนมาตรา/ข้อ : 3 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2557
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1092 คน
download 164 คน