ประกาศกกร. เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ปี 2556 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2556

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 28 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 130 ตอนพิเศษ 12 ง ลงวันที่ 28 มกราคม 2556
จำนวนมาตรา/ข้อ : 3 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 757 คน
download 57 คน