คำสั่งสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด ที่ 1 /2540 เรื่อง การกำหนดเลขที่ของสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   ถูกยกเลิกโดย
คำสั่งสำนักงานกลางชั่งตวงวัดที่ 1/2558 เรื่อง แก้ไขปรับปรุงคำสั่งกำหนดวิธีการออกเลขลำดับประจำเครื่องชั่งวัดตวง ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1357 คน
download 36 คน