คำสั่งสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด ที่ 1/2538 เรื่อง กำหนดลักษณะและการตรวจสอบให้คำรับรองมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ที่ใช้วัดปริมาณผลิตภัณฑ์หลายชนิดได้ ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2538

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 16 สิงหาคม 2538 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 876 คน
download 49 คน