คำสั่งสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด ที่ 1/2530 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ใช้เครื่องทดสอบมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่ ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2530

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 11 ธันวาคม 2530 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 6 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 951 คน
download 39 คน