คำสั่งสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด ที่ 2/2527 เรื่อง การประทับเครื่องหมายคำรับรองเครื่องชั่งชนิดที่ 6 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2527

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 12 เมษายน 2527 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 916 คน
download 33 คน