คำสั่งสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด ที่ 2/2526 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ใช้เครื่องทดสอบมาตรวัดน้ำ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2536

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 27 มกราคม 2526 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 5 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1012 คน
download 41 คน