คำสั่งกรมทะเบียนการค้า ที่ 196/2521 เรื่อง การประทับเครื่องหมายคำรับรองมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2521

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 03 สิงหาคม 2521 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 910 คน
download 38 คน