คำสั่งกระทรวงเศรษฐการ ที่ 299/2513 เรื่อง การอนุญาตให้ใช้วิธีมาตราชั่งตวงวัดและเครื่องชั่งตวงวัดนอกจากวิธีเมตริก ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2513

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 02 ตุลาคม 2513 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 985 คน
download 55 คน