คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 443/2548 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2548 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556
แก้ไขโดย นางสาวบุษยา ยามี
อ่าน 1323 คน
download 246 คน