คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 178/2543 เรื่อง แต่งตั้งนายตรวจชั่งตวงวัด ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2543

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 11 กันยายน 2543 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 1255 คน
download 133 คน