ระเบียบสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัดว่าด้วยการอนุญาตให้เป็นผู้ถืออาชญาบัตรทำเครื่องชั่งตวงวัด พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2539 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 9 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1181 คน
download 111 คน