ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัดว่าด้วยการกำหนดแบบมาตรา และการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องวัดความยาว พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2549

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 10 สิงหาคม 2549 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 123 ตอนพิเศษ 86 ง ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2549
จำนวนมาตรา/ข้อ : 6 ข้อ
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยการกำหนดแบบมาตรา และการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ของผู้ขออนญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องวัดความยาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัดว่าด้วยการกำหนดแบบมาตรา และการจัดหา หรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องวัดความยาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2550
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1909 คน
download 60 คน