ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัดว่าด้วย การกำหนดแบบมาตรา และการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2551

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 23 เมษายน 2551 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 125 ตอนพิเศษ 74ง ลงวันที่ 22 เมษายน 2551
จำนวนมาตรา/ข้อ : 6 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1068 คน
download 76 คน