ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัดว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบต้นแบบเครื่องชั่งสปริง พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2551

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 04 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 125 ตอนพิเศษ 68ง ลงวันที่ 4 เมษายน 2551
จำนวนมาตรา/ข้อ : 17 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 2157 คน
download 82 คน