ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งไม่อัตโนมัติแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ยี่สิบเมตริกตันขึ้นไปของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรอง พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 09 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 128 ตอนพิเศษ 27ง ลงวันที่ 8 มีนาคม 2554
จำนวนมาตรา/ข้อ : 21 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1579 คน
download 173 คน