ประกาศสกกร. เรื่อง ราคารับซื้อผลปาล์มทะลาย น้ำมันปาล์มดิบแนะนำ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2555

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> ผลปาล์มและน้ำมันปาล์ม
สินค้าเกษตร -> ผลปาล์มทะลาย ผลปาล์มร่วง
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 20 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 5 ข้อ
Download File :
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542
   เอกสารแนบท้าย
   ถูกยกเลิกโดย
ประกาศสกกร. เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการราคาแนะนำสินค้าเกษตร ปี 2557 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1249 คน
download 37 คน