คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ที่ 2/2543 เรื่อง การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และเลขประจำตัวของหน่วยงานในสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2543

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 24 กรกฎาคม 2543 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 871 คน
download 30 คน