ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและอัตราการเปรียบเทียบ พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2549

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 25 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 23 ตอนพิเศษ 117ง ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549
จำนวนมาตรา/ข้อ : 15 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1472 คน
download 86 คน