ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าว่าด้วยแนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าระหว่างผู้ประกอบธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีกกับผู้ผลิต หรือผู้จำหน่าย พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2549

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 12 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 123 ตอนพิเศษ 108ง ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2549
จำนวนมาตรา/ข้อ : 5 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1681 คน
download 326 คน