ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าว่าด้วยการมอบอำนาจเปรียบเทียบ พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2549

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 19 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 123 ตอนพิเศษ 111ง ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2549
จำนวนมาตรา/ข้อ : 7 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 998 คน
download 58 คน