ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าว่าด้วยการรับเรื่องร้องเรียนและการตรวจสอบข้อเท็จจริง พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2550

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 03 เมษายน 2550 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 124 ตอนพิเศษ 39ง ลงวันที่ 2 เมษายน 2550
จำนวนมาตรา/ข้อ : 17 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 08 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1152 คน
download 86 คน