ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ว่าด้วยแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนและการตรวจสอบข้อเท็จจริง พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 24 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 12 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 844 คน
download 58 คน