ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 30 เมษายน 2556 - 29 เมษายน 2558
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 130 ตอนพิเศษ 61ง ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 804 คน
download 32 คน