กฎกระทรวง(พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 14 ตุลาคม 2542 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 116 ตอนที่ 97 ก วันที่ 14 ตุลาคม 2542
จำนวนมาตรา/ข้อ : 6 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 2034 คน
download 424 คน