ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2516 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 90 ตอนที่ 23 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2516
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1697 คน
download 265 คน