กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 09 กุมภาพันธ์ 2521 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : (ฉบับพิเศษ) เล่ม 95 ตอนที่ 17 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2521
จำนวนมาตรา/ข้อ : 4 ข้อ
Download File :
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489
   เอกสารแนบท้าย
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 2992 คน
download 442 คน