กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 17 เมษายน 2535 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 109 ตอนที่ 50 ลงวันที่ 17 เมษายน 2535
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 3211 คน
download 570 คน