ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง การหักลดน้ำหนักข้าวเปลือกที่มีความชื้น ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2544

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 11 พฤษภาคม 2544 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 3508 คน
download 846 คน