ข้อบังคับ กคพ. ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ในคดีพิเศษระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 21 กรกฎาคม 2547 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 121 ตอนพิเศษ 80 ง ราชกิจจานุเบกษา 21 กรกฎาคม 2547
จำนวนมาตรา/ข้อ : 11 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1226 คน
download 190 คน