ระเบียบ กกร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปรียบเทียบคดี พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2547

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 26 สิงหาคม 2547 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 93 ง วันที่ 25 สิงหาคม 2547
จำนวนมาตรา/ข้อ : 9 ข้อ
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบ กกร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปรียบเทียบคดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2561
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1847 คน
download 519 คน