ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2542

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 27 เมษายน 2542 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 116 ตอนพิเศษ 31 ง ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2542
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   ถูกยกเลิกโดย
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 2920 คน
download 405 คน