ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการให้ใช้ตุ้มน้ำหนักของผู้ผลิต หรือผู้ซ่อม เป็นแบบมาตราสำหรับตรวจสอบความเที่ยงและให้คำรับรองเครื่องชั่งรถยนต์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 05 สิงหาคม 2547 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 87 ง ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2547
จำนวนมาตรา/ข้อ : 6 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1384 คน
download 107 คน