ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แบบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขออนุญาตกระทำการตกลงร่วมกันผูกขาด ลดหรือจำกัดการแข่งขัน ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2543 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 117 ตอนพิเศษ 17ง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2543
จำนวนมาตรา/ข้อ : 6 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1655 คน
download 146 คน