ระเบียบกรมทะเบียนการค้าว่าด้วยการออกบัตรประจำตัวนายตรวจชั่งตวงวัด พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2543

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 25 กรกฎาคม 2543 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 8 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1048 คน
download 86 คน