ประกาศกกร. เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาน้ำมันพืชบริโภค ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2551

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> น้ำมันพืช
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 21 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 823 คน
download 21 คน