ประกาศ กกร. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลอาหารปรุงสำเร็จ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> อาหารปรุงสำเร็จ
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 10 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 701 คน
download 26 คน