พระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2535

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 07 เมษายน 2535 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 109 ตอนที่ 39 ลงวันที่ 6 เมษายน 2535
จำนวนมาตรา/ข้อ : 8 มาตรา
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 2392 คน
download 733 คน