ประกาศสกกร. เรื่อง ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำสำหรับสินค้าน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกใส (ขวด PET) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2553

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> น้ำดื่ม
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 21 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 3 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 872 คน
download 126 คน