คำสั่งสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด ที่ 1 /2544 เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจสอบให้คำรับรองมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ติดตั้งบนเรือ ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2544

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 05 เมษายน 2544 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 118 ตอนที่ 51ง วันที่ 26 มิถุนายน 2544
จำนวนมาตรา/ข้อ : 3 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556
แก้ไขโดย นางสาวบุษยา ยามี
อ่าน 1098 คน
download 51 คน