ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัดว่าด้วย การรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2549

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 24 มีนาคม 2549 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 123 ตอนที่ 31 ง ลงวันที่ 23 มีนาคม 2549
จำนวนมาตรา/ข้อ : 5 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1185 คน
download 114 คน