ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยหลักเกณฑ์ แบบ การแบ่งเงินรางวัลและวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การขอรับเงินสินบนรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2548

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 15 กันยายน 2548 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 122 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 14 กันยายน 2548
จำนวนมาตรา/ข้อ : 11 ข้อ
Download File :
   ถูกยกเลิกโดย
ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ แบบ การแบ่งเงินรางวัลและวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การขอรับเงินสินบนรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2560
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 3582 คน
download 218 คน