ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2519

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 04 มกราคม 2519 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 93 ตอนที่ 5 ลงวันที่ 11 มกราคม 2519
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1856 คน
download 255 คน