พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 134 ตอนที่ 18 ก ราชกิจจานุเบกษา 11 กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนมาตรา/ข้อ : 76 มาตรา
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
   แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542
   เอกสารแนบท้าย
บัญชีท้ายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 6924 คน
download 1196 คน