พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2558

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 132 ตอนที่ 104 ก ราชกิจจานุเบกษา 5 พฤศจิกายน 2558
จำนวนมาตรา/ข้อ : 17 มาตรา
Download File :
   เป็นกฏหมายหลักของ
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดวันยุบเลิกสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559
   ไปยกเลิก
พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 5084 คน
download 863 คน