พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 25 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 132 ตอนที่ 82 ก ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2558
จำนวนมาตรา/ข้อ : 73 มาตรา
Download File :
คำอธิบาย :
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558
   เป็นกฏหมายหลักของ
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง แบบรายงานประจำปี งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559
   เป็นกฏหมายหลักของ
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น พ.ศ. 2559
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ การแจ้งข้อมูล และการจัดส่งรายงานประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นทางระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ประกาศคณะกรรมการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตฝากเงินไว้ที่อื่นนอกจากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุน ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ 2566
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ การแจ้งข้อมูล และการจัดส่งรายงานประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นทางระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเก็บหรือนำสินค้าในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ประกาศคณะกรรมการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการ การออกใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการส่งคืนสินค้ากรณีเลิกประกอบกิจการ ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ประกาศคณะกรรมการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้มีสำนักงานสาขา และการออกใบแทนใบอนุญาต ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ประกาศคณะกรรมการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการแจ้งการให้เช่าคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็น เกินกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ ลงวันที่ 22 มิถนายน พ.ศ. 2559
ประกาศคณะกรรมการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตลดทุน ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ประกาศคณะกรรมการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ประกาศคณะกรรมการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปรียบเทียบคดี ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งข้อมูล เกี่ยวกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งไม่ดำเนินกิจการหรือหยุดดำเนินกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง แบบและวิธีการจัดส่งแบบรายงานประจำปีแสดงมูลค้าสินค้าที่ทำการเก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559
ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยวิธีการ ขั้นตอนการเปรียบเทียบคดี และอัตราการเปรียบเทียบคดี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการร้องเรียน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565
   การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ
ขอหารือลักษณะธุรกิจที่ต้องขอใบอนุญาตประกอบการคลังสินค้า
   เอกสารแนบท้าย
TEST

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2567
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 31559 คน
download 5098 คน