พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 08 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 127/ตอนที่ 75 ก/หน้า 38/7 ธันวาคม 2553
จำนวนมาตรา/ข้อ : 31 มาตรา
Download File :
   เป็นกฏหมายหลักของ
ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศ พ.ศ. 2554
   เป็นกฏหมายหลักของ
ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557
ระเบียบคณะกรรมการอัยการ ว่าด้วยการรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทน และการรักษาการในตำแหน่งของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2554

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 3765 คน
download 117 คน