พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 12 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 128 ตอนที่ 34 ก ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2554
จำนวนมาตรา/ข้อ : 17 มาตรา
Download File :
   เป็นกฏหมายหลักของ
ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดส่งหนังสือและคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 1254 คน
download 7 คน